Metodologia A3
Metodologia Problem Solving umożliwia  prawidłowe określenie celu, zebranie danych, analizę występowania problemu pod kątem przyczyn źródłowych, wdrożenie optymalnego rozwiązania i trwałe wyeliminowanie problemu.
problem solving a3
Metodologia A3 według DMAIC

Raport A3 pozwala  postępować według precyzyjnie określonych kroków, podążających mniej więcej według schematu DMAIC (patrz Six Sigma). Najczęściej używane narzędzia w trakcie analizy to Diagram Ishikawy, wykres Pareto, analiza 5Why i inne pozwalające wizualnie zobrazować problem i przekształcić opinie w fakty. Typowy czas rozwiązania problemu wynosi 3 do 8 tygodni.

Problem Solving jest również znane pod nazwą Focused Improvement, Kobetsu Kaizen albo Root Cause Analysis.

Schemat Blokowy
Schemat blokowy umożliwia graficzne przedstawienie przepływu materiałów, dokumentów czy informacji w procesie. Stosuje się go w celu poznania i zrozumienia procesu, jego wizualizacji czy identyfikacji problemowych obszarów. Pomaga również we wprowadzaniu udoskonaleń procesu – obrazowe przedstawienie procesu stymuluje nowe pomysły na poprawę.
problem solving
Mapa procesu - przygotowanie śniadania
Diagram Ishikawa
Diagram Ishikawa (znany również jako diagram rybiej ości lub diagram przyczynowo-skutkowy) kategoryzuje zależności pomiędzy potencjalnymi przyczynami problemu w celu odnalezienia przyczyny źródłowej. Kategorie problemu zaczynają się na literę M i diagram określa się jako 4M: Metoda, Maszyna, Materiał i Mężczyzna, lub 6M: 4M + Miary + Matka Natura.
5Why

Metoda 5Why polega na zadaniu minimum 5 razy pod rząd pytania „dlaczego”, aby dojść do przyczyny źródłowej problemu. Sukces analizy 5Why zależy od dokładnego zrozumienia problemu i formułowaniu odpowiednich pytań, które doprowadzą do ukrytej przyczyny.

problem solving a3
Analiza 5Why dla nie działającego projektora
Diagram Pareto
Zasada Pareto mówi, że 80% wszystkich rezultatów jest spowodowane przez 20% przyczyn. Zastosowanie tej metody w Problem Solving umożliwia określenie kilku przyczyn, które mają największy wpływ na pojawiające się problemy, a dzięki koncentracji działań naprawczych na tych przyczynach, niewielkim wysiłkiem można usunąć większość negatywnych efektów.
Matryca IMPACT/EFFORT
Matryca umożliwia wybór właściwego rozwiązania dla danego problemu. Wygenerowane podczas burzy mózgów pomysły na wyeliminowanie przyczyny umieszcza się diagramie. Pozioma oś wykresu pokazuje skalę wysiłku potrzebnego na wdrożenie proponowanych rozwiązań, oś pionowa obrazuje korzyści.

Dla ułatwienia wyboru, matrycę dzieli się na dziewięć sektorów. Najbardziej pożądane rozwiązanie będzie w sektorze nr 1, ponieważ daje największe efekty przy najmniejszym nakładzie wysiłku jaki jest potrzebny do jego wdrożenia.

Szkolenie Problem Solving

Celem szkolenia jest nauka używania metody Problem Solving do zespołowego rozwiązywania problemów. Uczestnicy poznają standardowy formularz A3 oraz wspomagające narzędzia, takie jak 5W2H, 5Why, Diagram Ishikawy, Wykres Pareto, Plan Akcji, cykl PDCA, itp. Użycie każdego narzędzia jest zilustrowane ćwiczeniem gdzie uczestnicy ćwiczą zbieranie danych, tworzenie diagramów oraz przeprowadzanie analiz na podstawie otrzymanych wyników. Ćwiczenia odbywają się w kilkuosobowych grupach, dzięki czemu uczestnicy również uczą się współpracować ze sobą i zespołowo rozwiązywać problemy.

W drugim dniu szkolenia uczestnicy podzieleni na 3 osobowe grupy używają metody A3 do rozwiązania problemów występujących w firmie.

Uczestnicy: max. 12 osób
Czas: 2 dni, 8 godz. każdy dzień.

Plan szkolenia

DZIEŃ 1

 • Wprowadzenie do systemu ciągłego doskonalenia, zespołowe rozwiązywanie problemów, cykl DMAIC
 • Metoda A3 – wyjaśnienie kroków i przedstawienie standardowego formularza
 • Praca w zespole A3, budowanie zespołu, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie efektywnej burzy mózgów
 • Narzędzia wspomagające A3 – zrozumienie problemu
  • 5W2H –opisanie problemu
  • Checksheets – formularze zbierania danych
 • Narzędzia wspomagające A3 – analiza problemu:
  • Pareto – analiza danych, wykresy słupkowe
  • Ishikawa – diagram potencjalnych przyczyn źródłowych
  • 5Why – szukanie przyczyny źródłowej
 • Narzędzia wspomagające A3 – wdrożenie usprawnień:
  • Matryca IMPACT/EFFORT – wybór optymalnego rozwiązania
  • Plan Akcji PDCA – śledzenie postępu wdrożenia rozwiązań

DZIEŃ 2

 • Omówienie problemu – rozdzielenie zadań pomiędzy 3-osobowymi grupami
 • Praca w grupach – użycie metody A3 do rozwiązania problemu
 • Grupy prezentują rozwiązania i formularz A3 – feedback ze strony grupy i instruktora
 • Wdrożenie Metody A3 w firmie, powiązanie z Visual Performance Management
 • Ułożenie planu działań na dalsze projekty A3, modyfikacja formularza A3 do specyfiki firmy
 • Quiz – weryfikacja zdobytej wiedzy
Train-the-Trainer
Umożliwia prowadzenie szkolenia Problem Solving używając wewnętrznych trenerów. Zobacz więcej.